Vzlety a dozvuky

VZLETY A DOZVUKY

Skladba vznikla přímo pro Irvina Venyše a Epoque Quartet. Irvin už kdysi hrál mou skladbu Places and People na festivalu Ostravské dny nové hudby. Když mě požádal o novou skladbu, věděl jsem, že za tím stojí melodie, které si v původní skladbě (pro dva basklarinety a elektrickou kytaru) oblíbil. V nové skladbě jsem se ale rozhodl volnou, lyrickou melodičnost klarinetu zasadit do mnohem racionálněji stavěné konstrukce, zvláště z rytmického a časového či strukturálního hlediska. "Moravský" klarinet se tak ocitá v často zamrzlé či sotva se pohybující krajině smyčců, v úvodní části naopak kupícím se melodiím smyčců jen přizvukuje. Vzlety jsou melodie, dozvuky jsou všechno "okolo"; všechno, do čeho melodie dozvukují.

...

IAN MIKYSKA (* 1994)

Ian je skladatel, který se pohybuje převážně na okrajích zvuku - skládá kompozice s použitím nehudebních prvků, ale často také tvoří instalace, divadelní představení, texty či videa. Zajímá ho primárně vztah mezi konceptuálním myšlením a smyslovým vnímáním, nezřídka v intermediálním kontextu. Vystudoval skladbu na Guildhall School of Music & Drama v Londýně, během studia absolvoval stáže na Universität der Künste v Berlíně a v Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze. V současnosti studuje na DAMU magisterský obor režie alternativního a loutkového divadla.

www.ianmikyska.com

ASCENTS AND REVERBERATIONS

This composition was created especially for Irvin Venyš and Epoque Quartet. Irvin used to play my song Places and People at the Ostrava Days of New Music festival. When he asked me for a new composition, I knew that what drew him to it were the melodies behind the original piece (for two bass clarinets and an electric guitar). In the new composition, however, I decided to place the free, lyrical melody of the clarinet into a much more rational construct, especially from a rhythmical and temporal or structural point of view. The "Moravian" clarinet thus finds itself in an often frozen or barely moving landscape of strings. In the introductory part, on the contrary, it only accentuates the accumulating melodies of strings. The 'take-offs' - vzlety - are melodies, while the reverberations - dozvuky - are everything "around" them; everything that the melodies reverberate into.

...

IAN MIKYSKA (* 1994)

Ian is a composer who works mainly on the edges of sound - he composes using non-musical elements, but he often creates installations, theatre performances, lyrics or videos as well. He is primarily interested in the relationship between conceptual thinking and sensory perception, often in an intermediate context. He studied composition at the Guildhall School of Music & Drama in London, and during his studies he completed internships at the Universität der Künste in Berlin and the FAMU Centre for Audiovisual Studies in Prague. He is currently studying at DAMU for a master's degree in directing alternative and puppet theatre.

www.ianmikyska.com